برای انتخاب آلیاژ مناسب جهت ریخته گری دقیق باید چندین فاکتور از جمله کاربری در نظر گرفته شده و محیط کاری قطعه ، ویژیگی های مکانیکی مورد نیاز ، مشخصات ساخت ، ویژگی های ریخته گری آلیاژ و هزینه ها لحاظ شود تا آلیاژ انتخابی به درستی عمل کند .